Koolitustele vastuvõtt

Koolitustele on võimalik registreeruda Avituse kodulehel. Tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt.
• Koolitustele saab registreeruda ka telefoni teel edastades oma soovi ja registreerumiseks vajalikud andmed telefonil 56 22 98 25.
• Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.
• Hiljemalt nädal ennekoolituse algust saadetakse osalejatele meeldetuletuskiri koolituse täpse korraldusliku poolega. Kui osaleja ei avalda soovi koolitusest loobuda, siis saadetakse osalejatele arve koolituse kohta. Arve tuleb tasuda enne kursuse algust, kui ei ole lepitud kokku teisiti. Pikkade kursuste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel.
• Vähemalt 3 päeva enne koolituse algust saadetakse osalejatele meili teel korralduslik info – kursuse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimustega jms.

Osalustasu maksmise kord

• Täpsed osalustasud ning tasumise kord ning võimalused on märgitud Avituse kodulehel konkreetse koolituse juurde.
• Kui pole märgitud teisiti, siis kõikide koolituste hind sisaldab juba ka õppematerjale, kohvipause ja tunnistust.
• Kõikide koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksegraafik, mille alusel toimub tasumine.

Õppekavade ja koolitajate kvaliteedi tagamise alused

• Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
Õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures.
• Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega.
• Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada uusima teadmuse kasutamine ning vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele.
• Õppekava koostamisel kaasame õppijaid ning oma ala eksperte.
• Koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal.
• Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

Õppekeskkond

• Koolituste jooksul luuakse õppimist toetav keskkond.
• Koolitused viiakse läbi Avitus MTÜ ruumides aadressil Koskla 16, Tallinn (kui ei ole märgitud teisiti) ja ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.