Depressiooni ja bipolaarse häire rühm

 

 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Programm on mõeldud meeleoluhäirete (depressioon, bipolaarne häire) all kannatavatele isikutele. Osalemiseks ei pea olema meditsiinilist diagnoosi. Soovi korral võivad osaleda ka pereliikmed või lähedased.

 

Rühmaga võib liituda aasta läbi!

 

9 kuu jooksul räägitakse:

  • miks tekivad ja püsivad meeleoluhäired (depressioon ja bipolaarne häire)
  • kuidas kujuneb isiksus, tema reageerimis- ja tajumisviisid ning valdavad emotsioonid
  • mida ja miks saame muuta me ise
  • õpime juhtima ja ümber kujundama oma mõtteid ja emotsioone
  • lisaks praktiline info arstide, ravimite, looduslike abivahendite-tehnikate ja muu huvipakkuva kohta

Depressioonirühm toimub 2012-2013 hooajal Tallinnas,  Keilas ja Lõuna-Eestis Tartus. 

 

Läbitavad teemad e. psühhoharidusliku rühmatöö-programmi moodulid (a’ 2h, 2 korda kuus):

 

Taustategurite teemablokk:

 

1. Hooaja avamine, sissejuhatus ja tutvumine. Lühiülevaade meeleoluhäiretest.

2. Taju, tunnetus, tegutsemine – tajumudelite osa meeleoluhäiretes, kognitiivsed mudelid.

3. Tegurid
mis mõjutavad meeleoluhäirete tekkimist ja säilimist – biopsühhosotsiaalne mudel.

4. Isikuseomaduste seosed meeleoluhäiretega. Isiksuseomaduste arendamine.

5.  Närvisüsteemi töö taust – emotsioonide ja reaktsioonide füsioloogilised tekkeprotsessid.

6.  Oma Loo – ehk isiklike taustategurite koosluse - konstrueerimine ja uute positiivsete stsenaariumide loomine.

7.  Isiklike eesmärkide seadmine ehk loodud stsenaariumide ja leitud lahenduste läbi arutamine.

8.   Närvisüsteemi töö ja muutustega seotud protsesside õppefilmi vaatamine ja arutelu.


Uute oskuste omandamise teemablokk:

 

9. Meditsiinilised abivõimalused – ravimid, vitamiinid, mineraalid. Sõltuvusainete mõju meeleoluhäiretele. Toitumine ja liikumine.

10. Praktiline ülesanne tunnetuslaadi muutmiseks. Meeleolu päeviku ülesanne.

11. Irratsionaalsed uskumused. Uskumuste ja hoiakute muutmine. 

12. Töö negatiivsete automaatmõtetega.

13. Probleemilahendustehnikad.

14.  Sotsiaalsete suhete seos meeleoluhäiretega. Olulised suhted. Suhtlemistasandid.

15. Suhtlemisoskuste arendamine. Enesekehtestamine.

16. Lõõgastustehnikad 1 - autogeenne treening (lihaste lõõgastamine), lõõgastav hingamine.

17. Lõõgastustehnikad 2 – lõõgastavad visualiseerimistehnikad.

18.  Jõuvarude leidmine endas ehk eesmärkide reaaluseks muutmine. Hooaja lõpetamine.

Tegemist on 9-kuulise programmiga, mis koosneb 18-st
sessioonist - a’ 2 h, kohtumistega 2 korda kuus. Grupi suurus on 5-15 in. Osalemine on vabatahtlik. Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: 20-30 min tutvustatakse meeleoluhäirete seisukohast olulisi teoreetilisi lähtekohti
või tehnikaid populaarteaduslikus keeles. Järgnevad rühmaarutelud antud teemal: küsimused-vastused, kommentaarid, kogemused, vastastikune tagasiside või
praktiline tehnikate harjutamine ja tagasiside. Kaasnevad kodused ülesanded.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Käesolevat programmi piloteeriti Eestis aastatel 2004-2005
ning antud kujul on programm olnud kasutusel alates aastast 2006.
Rühmatöö metoodika lähtub eeldusest, et psühhohariduslik
lähenemine (ehk otsene õpetamine) annab spetsiifilised taustateadmised sotsiaalsetele ning bioloogilistele protsessidele – arusaamise, miks ja kuidas õpitavad tehnikad toimivad; rühmaarutelud ja sotsiaalne võrdlemine omataoliste grupis võimaldavad faktiinfot paremini enda ja oma probleemidega seostada. Oluliseks teguriks rühmatöös on sotsiaalne toetus. Oluliste muutuste perioodil vajavad
inimesed rohkem tuge kui tavaolukorras. Toetuse tajumine annab julguse muutuste esilekutsumiseks ning vastupidavuse, et uued taju- ja käitumisviisid aja
jooksul kinnistada. See on ka üheks tõkestavaks faktoriks psühholoogiliste haiguste arenemisel.

 

Programm on kasutatav nii tervikprogrammina, kui üksikteemade ehk moodulitena. Kui puudub võimalus osaleda 9-kuulises programmis, on võimalik põhiteadmisi saada Arengukeskuses Avitus korraldatavates depressiooni ja/või bipolaarse häire 4-tunnistest lühikoolitustest.

Tagasi "Terve mina - terve pere" programmi lehele