AppsTerv – Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks


www.eeagrants.org
www.eeagrants.fin.eeProject summary in English is HERE.

Projekti „AppsTerv – Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks“ viiakse ellu perioodil 01.01.2014 kuni 31.12.2015 ja seda rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2009-2014 „Rahvatervis” programmi vahenditest. Projekti eelarve on 204 861 EUR, sellest Avituse elluviidavate tegevuste osa on 52 033 EUR. 

Projekti juhib Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) ning partneritena on kaasatud Avitus MTÜ, Arkimedes AS (Norra), Tervise Arengu Instituut (TAI), ERSI Kliinik (Tervisekliinik Nõmmel) ning Lahendus.net.

Projekti üldeesmärgiks on tõsta Eestis laste ja noorte vaimse tervise alaste veebipõhiste infokanalite kvaliteeti, nõustamisteenuste taset ja ulatust ning vaimse tervise alast teadlikkust laste, noorte, lapsevanemate ja spetsialistide hulgas. 

Projekti alaeesmärgid on: 
1. Koondada kokku ühtsesse vaimse tervise alast infot ja nõustamisteenuseid pakkuvasse veebiportaali (eesti ja vene keeles) Eestis välja töötatud ja juba toimiv vaimse tervise edendamise, vaimsete probleemide ennetamise, vaimse tervise seisundi hindamise ning sellealase nõustamise veebipõhine hea praktika. 
2. Parendada olemasolevaid veebipõhiseid rakendusi ühtlaselt kõrge kvaliteedi tagamiseks ning luua tingimused erinevate rakenduste üksteisega lõimumiseks. 
3. Töötada välja uued innovatiivsed ja interaktiivsed rakendused (nutitelefoni äppid) laste ja noorte vaimse tervise üldiseks edendamiseks, vaimse tervise seisundi hindamiseks, tervislike käitumisvalikute tegemiseks ning enam levinud vaimse tervise probleemide ennetamiseks eneseabi põhimõttel. 
4. Moodustada ja koolitada välja üle-Eestiline veebinõustajate võrgustik, pakkuda regulaarset koolitust ja supervisiooni ning ehitada üles nende tööd koordineeriv ja kvaliteeti tagav süsteem. 
5. Levitada nii avalikkusele kui otsestele sihtgruppidele (lapsed/noored, lapsevanemad, spetsialistid) informatsiooni projekti käigus välja arendatud vaimse tervise alast infot ja nõustamisteenuseid pakkuvat veebiportaali, sellesse koondatud veebipõhiste rakenduste ning nutitelefoni äppide kohta. 

Projekti oodatavaks tulemuseks on teadlikkust suurendava vaimse tervise alase usaldusväärse informatsiooni ja veebipõhiste kvaliteetsete eneseabi- ja nõustamisteenuste parem kättesaadavus ja suurem kasutussagedus.

Projekti AppsTerv sihtgruppideks on üle-Eestiliselt: 
- Noored, peamiselt vanuses 14-26 eluaastat, kuid projekti olemusest lähtuvalt ei välistada me nendest nooremate ja vanemate kaasamist (nii eesti- kui venekeelsed).
- Lapsevanemad (nii eesti- kui venekeelsed), sh lapsevanemad, kellel on endal vaimse tervise probleemid, mis võivad avaldada mõju nende laste kasvamisele ja arengule, ning kelle lapsel on vaimse tervise probleem/häire. 
- Vaimse tervise alased veebinõustajad, nii vabatahtlikud kui spetsialistid. 
- Noorte ja lapsevanematega töötavad spetsialistid – õpetajad, koolides tugiteenuste osutajad (sotsiaaltöötajad, psühholoogid), noorsootöötajad (koolides, huviringides, avatud noortekeskustes jne), esmatasandi tervishoiutöötajad (kooliõed, perearstid ja -õed), treenerid jne.

Avituse roll projektis

Avituse poolt loodud veebipõhise nõustamiskeskkonna „Sa ei ole üksi“ arendustöö (eesti ja vene keeles): 
- Foorum, mis põhineb vabatahtliku kogemusnõustamise põhimõttel tegutsevate moderaatorite ehk veebinõustajate tööl 
- Arendatakse edasi foorumi eestikeelset 5-aastase tegutsemiskogemusega osa ning töötatakse välja samalaadne foorumikeskkond venekeelsena, mida seejärel arendatakse edasi paralleelselt eestikeelse osaga. Eesti venekeelsele sihtgrupile napib psühholoogilise abi teenust ning venekeelse vaimse tervise internetifoorumi käivitamine aitab lõhet vajaduste ning võimaluste vahel vähendada. 
- Töötatakse välja foorumi visuaalne identiteet, väärtused ja eesmärgid 

„Sa ei ole üksi“ foorum kasutab juhitud psühhoharidusliku grupitöö põhimõtteid ning väärtustab kogemuslikku teadmist ning toetust, mis tekib sotsiaalsest suhtlemisest. Foorumi eesmärgiks on vaimse tervise ja vanemahariduse alane teavitustöö (nt info jagamine paremate toimetulekuoskuste, erinevate probleemide äratundmise ning abisaamisvõimaluste kohta jms), nõustamine, vaimset tervist puudutavate negatiivsete hoiakute muutmine (nt julgustamine pöörduma professionaalse abi poole, stigmatiseerimise vähendamine jne) ja maandatud riskidega sotsiaalse tugivõrgustiku loomine psühhiaatriliste probleemidega inimestele. Foorumi kaudseks eesmärgiks on ka suitsiidide ennetustöö. 

Kogemusnõustajate töö ja kogemusteadmised on suur ressurss ning tõhusas kasutuses Soomes ja Norras, kelle kogemustest käesoleva projekti raames kavatsetakse õppida.

Projektijuht: Triin Ülesoo, triin@avitus.ee, tel. 51 555 02